Κατάρτιση

Εγγραφές

Για την επιλογή νέων καταρτιζομένων αρχικού εξαμήνου
  • Ηλεκτρονική αίτηση επιλογής (Internet)
  • Φωτοτυπία απολυτηρίου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση ιδιότητας τριτέκνου - πολυτέκνου
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντικείμενο σχετικό με την επιλεγόμενη ειδικότητα (αν υπάρχει)

Για τους καταρτιζόμενους παλαιότερων εξαμήνων

  • Αίτηση επανεγγραφής (χορηγείται από το Ι.Ε.Κ.)
  • Πιστοποιητικό γέννησης